V rámci prepravy Vám ponúkame aj špecializovanú prepravu odpadov. Sme držiteľom povolenia na prepravu pre tieto druhy odpadov:

  1. 16 10 02 – vodné kvapalné odpady (obsah žúmp)
  2. 19 08 05 – kaly z čistenie komunálnych odpadových vôd
  3. 20 03 04 – kal zo septikov
  4. 17 01 01 – 07 stavebný odpad
  5. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
  6. 20 03 07 – objemný odpad

Na prepravu odpadov používame špeciálne hákové vozidlo Volvo FM12, ktoré disponuje:

  • fekálnou nadstavbou o objeme 9 000l, na vývoz žúmp a septikov
  • kontajnerovou nadstavbou o objeme 12m3 využívanou na prepravu stavebného odpadu a taktiež na prepravu sypkých materiálov ako štrk, piesok, skaly a podobne. 

Odpad je likvidovaný podľa zákona na čističkách odpadových vôd prípadne na skládkach komunálneho odpadu. V prípade, že máte záujem o objednanie týchto prepravných služieb kontaktujte nás tu: